เกษตรกรรมเชิงนิเวศ

กรีนพีซพร้อมเดินหน้าผลักดันแนวคิดเกษตรกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง และสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากสารเคมีและพืชดัดแปลงพันธุกรรม ย้อนกลับไปตลอดปี 2552 ที่ผ่านมากรีนพีซนำเสนอแนวคิดเกษตรกรรมเชิงนิเวศผ่านความสวยงามของ ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ ในจังหวัดราชบุรี เพื่อบอกกล่าวสังคมว่าในภาวะวิกฤตที่กำลังรุมเร้าภาคเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมที่กำลังถูกทำลาย หนทางเดียวที่จะอยู่รอดได้ในภาวะเช่นนี้คือการเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรที่พึ่งพาปัจจัยภายนอกและการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ มาสู่การเกษตรเชิงนิเวศที่พึ่งพาธรรมชาติ สนับสนุนภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นหลัก

อีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้สังคมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงคือการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสปรับกระบวนความคิด "สีเขียว" เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและการทำการเกษตรที่ไม่ทำลายธรรมชาติ กรีนพีซจัดกิจกรรมรับปี 2553 ภายใต้ชื่อ "ชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์" ขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวถูกสร้างสรรค์เพื่อให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเยาวชน ภายใต้แนวคิดที่ว่า "ได้เห็น ได้เล่น ทำเป็น จึงจะรู้" โดยมุ่งหวังที่จะเห็นเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสและเข้าใจรากเหง้าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงกับวิถีเกษตรกรรมของไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนพร้อมจะปกป้องและรักษาวัฒนธรรมดีๆเหล่านั้นให้ คงอยู่ต่อไป

หลายศตวรรษที่ผ่านมา ภูมิปัญญาทางด้านเกษตรกรรมถือเป็นมรดกชิ้นสำคัญของชาติที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น เกษตรกรไทยเรียนรู้วิธีการทำเกษตรที่สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาด อย่างไรก็ตาม การเกษตรเคมีที่เน้นผลิตเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้กำลังกลืนกินมรดกทางภูมิปัญญาเหล่านี้ เพราะการเปลี่ยนมาใช้สารเคมีเกษตรและเทคโนโลยีนำเข้าต่างๆ ตามแบบที่เจ้าของเทคโนโลยีเป็นคนกำหนด โดยมิได้คำนึงถึงความสำคัญและบทบาทของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศที่ช่วยเกื้อหนุนภาคเกษตร จึงทำให้เกษตรอุตสาหกรรมไม่ใช่หนทางแห่งความยั่งยืน

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมครั้งที่ 2
กรีนพีซจัดค่าย "ชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์" ให้เด็กไทยภาคภูมิใจในข้าวไทย
กิจกรรมครั้งที่ 1 -- วันที่ 1
จากงานอาสา มาเป็นความประทับใจ “ชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์”
 
เกี่ยวกับเกษตรเชิงนิเวศ
คำจำกัดความ
องค์ประกอบทีสำคัญ
ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์
ปฏิทนกิจกรรม ค่าย"ชวนน้องสนุกกลางทุ่ง คุยฟุ้งเกษตรอินทรีย์"